informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Promocija zdravlja na radu u kompaniji ASTER TEKSTIL

promocija zdravlja na radu aster tekstil mPromocija zdravlja na radu se sagledava kroz 3 segmenta: Zdravstveno vaspitanje, Prevencija i Zaštita zdravlja.
Za Zaštitu zdravlja zaposlenih odgovoranje poslodac koji treba da omogući određene uslove i organizaciju rada koji će smanjiti rizik na zdravlje zaposlenih, tj. svesti ga na minimum.
Zdravstveno vaspitanje zaposlenih i Prevencija su zadatak Službe za medicinu rada.
Da bi promocija zdravlja na radu bila uspešna neophodna je dobra saradnja između poslodavca i Službe za medicinu rad.
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“ ima veoma dobru saradnju sa kompanijom ASTER TEKSTIL, počevši od njenog osnivanja u Nišu.


Dogovorili smo se da periodično sagledavamo probleme koji nastaju u ovoj kompaniji a koji su vezani za zdravlje zaposlsnih. Lekar specijalista medicine rada iz Službe za medicinu rada Zavoda povrenemo odlazi u ovu kompaniju i učestvuje savetodavno u unapređenju uslova i organizacije rada, a zaposelni mogu da dobiju odgovore na sva pitanja vezana za njihov rad i zdravlje.
Rešili smo da saradnju unapredimo obzirom da više ne postoje ograničenja kada je u pitanju epidemija Kovid 19 i od početka 2023. godine poštujući kalendar javnog zdravlja aktivnosti obavljamo i u ovoj kompaniji. Međutim nametnula se potreba da pored aktivnosti vezane za kalendar javnog zdravlja vršimo i PROMOCIJU ZDRAVLJA NA RADU jer se radi o radnoaktivnoj populaciji koja ima dodatne potrebe u odnosu na ostalo stanovništvo.
U dogovoru sa menadžmentom navedne kompanija, a sagledavajući probleme i potrebe zaposlenih, Služba za medicinu rada Zavoda je krenula u Promociju zdravlja na radu ovabljanjem aktivnosti: ZDRAVSTVENO VASPITANJE I PREVENCIJA.
31.05.tekuće godine dr Sonja Stanković, specijalista medicine rada je odražala u okviru ZDRAVSTVENOG VASPITANJA predavanje koje je uključilo i interaktivni rad sa zaposlnima, na temu: „Naglo nastale zdravstvene tegobe i prva pomoć“, a sledećeg dana, 01.juna zdravstveni tim Službe za medicinu rada je obavio PREVENTIVNU procenu kardiovaskularnog rizika za jedan deo zaposlenih određijući i mereći sledeće parametre:
- telesna težina, telesna visina, indeks telesne mase (BMI) i % masnog tkiva u telu;
- merenje frekvence srčanog rada;
- merenje oksigenacije u krvi;
- određivanje visine šećera u kapilarnoj krvi;
- merenje visine krvnog pritiska;
- merenje električne aktivnosti srca.
Uz anamnezu zdravstvenog stanja i radnu anamnezu, poznavajući zahteve radnog mesta i moguće rizike po zdravlje, a koristeći dobijene gore navedene parametre, lekar specijalista medicine rada je procenjivao rizik za nastanak kardiovaskularne bolesti za svakog pregledanog zaposlenog. Zaposleni su dobili savet za dalje postupanje u zavisnosti od procenjenog rizika.
Ono što nas posebno raduje je zadovoljstvo zaposlenih i menadžmenta kompanije ASTER TEKSTIL.
Zbog velikog interesovanja zaposlenih Služba za medicinu rada će nastaviti Promociju zdravlja u smislu procene rizika za nastanak kardiovaskularne bolesti.
Zadovoljni smo što su zaposleni prepoznali značaj ovakve ativnosti Službe za medicinu rada što nas navodi na zaključak da je koncept Promocije zdravlja na radu održiv i u našoj sredini.

 

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019