informator o radu

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Delatnost

 

1. Preventivni pregledi:

A) Prethodni pregledi i periodični pregledi radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom

B)  Sistematski pregledi

 • C) Ciljani pregledi (oftalmološki, ginekološki, kardiološki, preventivni pregledi ranog otkrivanja malignih oboljenja i drugi)

D) Izdavanje lekarskih uverenja za:

 • za zasnivanje radnog odnosa
 • za zasnivanje radnog odnosa – posebni uslovi rada
 • za vozače amatere
 • za vozače profesionalce
 • za taksiste
 • produženje vozačke dozvole za lica preko 65 godina starosti
 • vanredni pregledi vozača
 • za sud i na zahtev državnih organa
 • za privatno preduzetništvo
 • za usvajanje dece i hraniteljstvo
 • za smeštaj lica u Dom penzionera
 • za nošenje oružja
 • za upis u školu ili na fakultet
 • za sklapanje braka stranih državljanja
 • za sklapanje braka maloletnih lica
 • za produženje boravka stranih državljanja
 • YU  obrazac
 • izdavanje duplikata uverenja
 • o završenom kursu iz Prve pomoći
 • za životno osiguranje
 • za odlazak u inostranstvo
 • edukacija za alko-test
 • edukacija za rukovanje defibrilatorom
 • izdavanje lekarskih uverenja za poslove komunalnog policajca

E) Ocena privremene i trajne radne nesposobnosti

F) Profesionalna orijentacija i selekcija

G)  Ekspertizne obrade, sudsko medicinska veštačenja

H) Edukacija iz oblasti prve pomoći, zdravstvena predavanja u grupi

I) Promocija zdravlja na radnom mestu u odnosu na Akt o proceni rizika, promocija zdravih stilova života, edukacija radnika...

J) Obuka vozača i kandidata za vozače iz prve pomoći

2. Dijagnostika i lečenje:

A) Opšta medicina i medicina rada sa:

 • laboratorijskom dijagnostikom - hematološko-biohemijska i toksikološka; skrining test na prisustvo psihoaktivnih supstanci
 • rendgen i kolor dopler ultrazvučnom dijagnostikom
 • merenjem koštane gustine (denzitometrija)
 • funkcionalnom dijagnostikom pluća, srca i krvnih sudova

 

B) Specijalističko konsultativne službe:

 • OFTALMOLOGIJA (autorefkeratometrijsko ispitivanje vida, perimetrijsko ispitivanje širine vidnog polja, određivanje naočara, određivanje oštrine vida, bezkontaktno merenje očnog pritiska, stereo vid, elektroneurooftalmološka ispitivanja)
 • NEUROPSIHIJATRIJA (psihotestiranje, Antistres program i dr.)
 • INTERNE BOLESTI (EKG, test opterećenja, ultrazvuk srca, Holter EKG i Holter krvnog pritiska i dr.)
 • GINEKOLOGIJA (Papa test, kolposkopija, ispitivanje sekreta, priprema za vantelesnu oplodnju, psihofizička priprema trudnica i dr.)
 • ORL (ispitivanje sluha i ravnoteže, timpanometrija, rinomanometrija)
 • DERMATOVENEROLOGIJA (medicinska kozmetologija i dermoskopija)

 

 

3. Za zdravu radnu i životnu okolinu

A) Procena rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

 • Posedujemo licencu za obavljanje procene rizika na radnom mestu.
 • HIGIJENA RADA: Ispitivanje uslova radne okoline se obavlja u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i Pravilnikom o ispitivanju uslova radne okoline. Zavod poseduje licencu broj 164-02-00080/2007-01. Vršimo ispitivanja uslova radne okoline periodično, u okviru izrade Akta o proceni rizika ili na osnovu naloga Inspekcije rada. Ispitivanja obuhvataju ispitivanja fizičkih štetnosti (buka i vibracije), hemijskih štetnosti (prašina i hemijska jedinjenja i elementi u vazduhu), parametara mikroklime (temperatura, vlažnost vazduha i brzina strujanja vazduha u radnoj okolini) kao i osvetljenosti prostorija. Posedujemo najsavremeniju opremu i stručne kadrove (dva lica sa licencom, kao i diplomirane fizičare i hemičare). U 2008. smo imali preko 100 izdatih stručnih nalaza.

B) Akreditovano odeljenje za zaštitu od zračenja:

 • merenje radioaktivnosti u uzorcima životne i radne okoline sa izdavanjem sertifikovanih rezultata.

  Odsek za radijacionu dijagnostiku (Radiološka laboratorija) osnovan je 1988. godine. Bavi se merenjem radioaktivnosti u uzorcima životne i radne sredine, i to prema verifikovanim međunarodnim standardima ISO 17025, koji se primenjuju jedinstveno u svetu u svim akreditovanim laboratorijama za ispitivanja ovog tipa. Akreditaciju je dalo Akreditaciono Telo Srbije (ATS), rešenjem br. 01-199, prema SRPS ISO/IEC 17025:2006, od 27.08.2007. godine.

  Laboratorija poseduje dozvole izdate od strane nadležnih Ministarstava za obav­lja­nje dozimetrijske i gamaspektrometrijske kontrole, za merenje koncentracije radona i za očitavanje ličnih dozimetara (TLD), a u cilju kontrole spoljašnje ozračenosti ljudi koji bo­rave u prostorima sa prisutnim izvorima radioaktivnog  zračenja.

  U svakodnevne aktivnosti Radiološke laboratorije spada uzorkovanje i do­zi­metrijska kontrola robe,  koja se nalazi na spisku Ministarstva ekologije i prostornog planiranja, a koja zahteva dodatna radiološka ispitivanja. Gamaspektrometrijska analiza uzoraka vrši se u laboratoriji u najkraćem mogućem roku. Takođe se vrše radiološki pregledi roba koje se nalaze u domenu rada Fito, Sanitarne i Veterinarske inspekcije.

  Od opreme poseduje: gamaspektrometrijski analizator, dozimetre - monitore jonizujućih zračenja, TLD čitač sa TL karticama, monitor za merenje gasa radona.

C) Ispitivanje spoljašnjeg ozračivanja osoba izloženim izvorima jonizujućeg zračenja (TLD)

D) Usluge lica za bezbednost i zdravlje na radu

E) Ispitivanje teških metala u uzorcima (atomska absorbcija).

 

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019