informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Procena rizika na radnom mestu i okolini

Procena rizika Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu poslodavac je dužan da donese Akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrdi način i mere za njihovo otklanjanje. Aktom poslodavac utvrđuje mere za otklanjanje rizika, odnosno njihovo smanjenje i sprečavanje radi poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu.

Procena rizika se zasniva na utvrđivanju svih opasnosti i štetnosti na radnom mestu i radnoj okolini koje mogu da prouzrokuju povredu na radu, oboljenje ili oštećenje zdravlja zaposlenog.

Na osnovu procenjenih rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, poslodavac Aktom o proceni rizika, utvrđuje mere za njihovo strečavanje, otklanjanje ili smanjenje na najmanju moguću meru u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu, tehničkim propisima, standardima, a naročito održavanje u ispravnom stanju sredstava za rad, osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad i upoznavanje zaposlenog sa vrstama rizika i merama za njihovo otklanjane, određivanje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, upućivanje na prethodne i periodične lekarske preglede.

Ako na radnom mestu i pored primenjenih mera postoje opasnosti i štetnosti koje mogu da izazovu povredu ili bolest zaposlenog, smatra se da je takvo radno mesto sa povećanim rizikom. Na osnovu ocene službe medicine rada, poslodavac Aktom o proceni rizika utvrđuje posebne zdravstvene uslove koje moraju ispunjavati zaposleni na radnom mestu sa povećanim rizikom.

Sa tim u vezi poslodavac treba da ima na umu da je primena ovih mera daleko jeftinija od gubitka radnih dana, lečenja i rehabilitacije zaposlenog i smanjenja produktivnosti na radu.

Za vršenje procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini poslodavac može da angažuje pravno lice odnosno preduzetnika sa licencom u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, odgovorno za sprovođenje postupka procene rizika.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš obavlja Procenu rizika na radnom mestu i radnoj okolini kao pravno lice, u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, na osnovu ustanovljene metodologije, posedovanja odgovarajuće opreme i licenci dobijenih od Ministarstva rada i socijalne politike.

Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu Zavodu je izdata na osnovu položenog stručnog ispita o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu od strane:

  • Prim Dr Dragana Đorđevića specijaliste medicine rada
  • Mila Kankaraša diplomiranog inženjera zaštite na radu.

Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline Zavodu je izdata na osnovu posedovanja instrumenata i uređaja, odnosno laboratorije za ispitivanje i analizu uslova radne okoline (hemijskih i fizičkih štetnosti, mikroklime i ovetljenosti), položenog stručnog ispita o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline od strane:

  • Jovana Jevremovića diplomiranog inženjera elektrotehnike

Licenca za obavljanje poslova odgovornog lica Zavodu je izdata na osnovu položenog stručnog ispita o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu od strane:

  • Mila Kankaraša diplomiranog inženjera zaštite na radu.

 

 

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019