uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Zajedno do zdravog radnika na zdravom radnom mestu

Tara 2009. U organizaciji Saveza zaštite na radu Vojvodine održan je VI stručni simpozijum o zaštiti na radu "TARA 2009".

U vremenu od 6-10. oktobra 2009. godine, sagledani su svi aspekti zaštite na radu: društveni, organizacioni, tehničko-tehnološki, ekonomski, medicinski, psihosocijalni i pravni.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš je imao svoje predstavnike na ovom značajnom simpozijumu. Učesnik skupa u sesiji Medicinski aspekt zaštite na radu bio je Direktor ZZZZ radnika Niš, Mr sci med Dr Ljubodrag Radević sa uvodnim predavanjem na temu Primena promotivno-preventivnih mera i aktivnosti u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu.

U sesiji Psihosocijalni aspekt zaštite na radu, uvodnim predavanjem na temu Promocija zdravlja na radnom mestu, Prof Dr Mirjana Aranđelović je predstavila skupu aktivnosti ZZZZ radnika Niš, koje su rezultirale otvaranjem prvog Regionalnog Centra za promociju zdravlja na radnom mestu u Nišu.

Zaključci sa sesije Medicinski aspekti zaštite na radu

 1. Tražimo poštovanje principa tripartitnosti, na bazi socijalnog dijaloga svih aktera:
  • Država
  • Poslodavca
  • Zaposlenog
 2. Neophodna je tesna saradnja specijalista medicine rada i inženjera zaštite na radu i svih ostalih stručnjaka, koji učestvuju u složenom procesu zdravstvene zaštite radnika.
 3. U izradi Akta o proceni rizika specijalista medicine rada mora da bude obavezan član tima.
 4. Poslove preventivne delatnosti medicine rada mora da obavlja specijalista medicine rada iz ovlašćene Službe medicine rada.
 5. Akutna psihička trauma treba da se prizna kao povreda na radu.
 6. Smrtne povrede na radu trebalo bi izjednačiti sa povredama na radu sa smrtnim ishodom
 7. Član 14 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ’’specifična zdravstvena zaštita zaposlenih pada na teret poslodavca, kao društvena briga za zdravlje....“ trebalo bi preciznije i detaljnije objasniti nekim podzakonskim aktom
 8. Neophodno je da država finansira, osim lečenja i rehabilitacije povreda na radu i profesionalnih oboljenja i njihovu ranu dijagnostiku
 9. Neophodno je da država finansira promociju zdravlja na radnom mestu
 10. Potrebno je formirati zaseban Fond obaveznog zdravstvenog osiguranja za preventivnu zdravstvenu zaštitu radnika, u koji bi izdvajao poslodavac za svakog zaposlenog, po odredjenoj stopi ili po principu bonus-malus.

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019