informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Nastavna baza

ZZZZ-radnika Niš je zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja zdravstvena zaštita i očuvanje zdravlja zaposlenih u bezbednoj i zdravoj sredini.

Pored toga Zavod sprovodi i naučno-istraživačku delatnost, kao nastavna baza Medicinskog fakulteta u Nišu za predmete Medicina rada za studente osnovnih akademskih studija medicine, Uvod u kliničku praksu za studente osnovnih akademskih studija, Medicina rada za studente osnovnih strukovnih studija, Zaštita na radu za studente osnovnih strukovnih studija, Profesionalne bolesti i cenjivanje radne sposobnosti za studente doktorskih studija. U nastavnoj bazi se obavlja praktična nastava iz ovih predmeta tokom koje studenti aktivno učestvuju i ovladavaju tehnikama izrade akta o proceni rizika na radnom mestu i veštinama pregleda pacijenata tokom prvih, periodičnih i kontrolnih pregleda radnika i vozača. Studenti aktivno učestvuju u pregledima radi ocene radne sposobnosti, verifikacije profesionalnih bolesti, povreda na radu i bolesti vezanih za rad čime stiču neophodna praktična znanja koja im pomažu u kasnijem samostalnom radu.

U nastavnoj bazi se obavlja deo specijalističkog staža na specijalističkim studijama iz medicine rada i opšte medicine a istaknuti lekari Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika su mentori.

Studenti Medicinskog fakulteta, specijalizanti, studenti magistarskih i doktorskih studija u nastavnoj bazi tokom obavljanja ovih aktivnosti prikupljaju materijal za svoje naučno stručne radove, seminare i teze.

U organizaciji Medicinskog fakulteta i Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika organizuju se seminari kontinuirane medicinske edukacije za lekare i ostale zdravstvene radnike.

Nastavni kadar:

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019