informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Prof. Dr Jovica Jovanović

Rođen 21.11.1957 godine u Nišu. Medicinski fakultet, magistarske studije, doktorsku tezu i specijalizaciju iz medicine rada završio u Nišu. Od 1990.god radi na poslovima specijaliste medicine rada u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu. Obavlja preventivne zdravstvene preglede radnika i vozača i poslove specijaliste interne medicine. Od 2000. do 2002.god bio direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu.

Redovni profesor i šef predmeta medicina rada Medicinskog fakulteta u Nišu. Napisao tri udžbenika, 250 naučno stručnih radova iz oblasti medicine rada, četiri monografije, 24 radova na Med line i dva rada na SCI listi iz oblasti medicine rada. Recenzent Ministarstva prosvete za akreditaciju visokoškolskih ustanova i do sada učestvovao u akreditaciji većeg broja visokoškolskih ustanova koje u svojim programima imaju module vezane za medicinu rada. Učestvovao u sedam projekata koji su vezani za oblast medicine rada. Mentor četiri magistarske teze i dve doktorske disertacije iz oblasti medicine rada.

Napisao veći broj radova koji su objavljeni u domaćim i međunarodnim časopisima i referisani na međunarodnim i domaćim skupovima medicine rada. Imao predavanja po pozivu na međunarodnim skupovima medicine rada. Boravio i sagledao status medicine rada u zemljama EU i kandidata ѕa članstvo u EU.

U dva mandata bio član predsedništva Republičke sekcije za medicinu rada SLD a sada je potpredsednik Republičke sekcije za medicinu rada SLD.

U više navrata na Medicinskom fakultetu u Nišu organizovao i rukovodio seminarima KME koje je pohađao i uspešno završio veliki broj specijalista medicine rada iz cele Srbije.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019